Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

1. Sissejuhatus
1.1. Käesolev privaatsuspoliitika määratleb eesmärgi, ulatuse ja vahendid, mille abil ja kuidas me füüsiliste isikute (edaspidi - teie) isikuandmeid töötleme, kuidas me neid käsitleme, teie õigusi, küpsisepoliitikat ja muud andmekaitsemäärustel põhinevat teavet.
1.2. Kasutades meie teenust, külastades meie veebisaiti, sealhulgas kõiki selle alldomeene ja kõiki nende vastavaid lehti, või saates meile oma privaatset teavet, nõustute käesoleva privaatsuspoliitikaga tagasivõtmatult.
1.3. Ettevõte, meie või meid tähendab Wallet Solutions OÜ, nõuetekohaselt registreeritud, rahapesu andmebüroo loaga ja Eesti seaduste alusel tegutsevat ettevõtet registrinumbriga 14676729 ning asukohaga Tallinnas. Kontaktmeil - info@walletsolutions.eu.


2. Oluline teave
2.1. Kui töötleme teie isikuandmeid, saab meist nende vastutav töötleja. Teatavatel juhtudel võime olla ka isikuandmete töötlejad või saajad.
2.2. Kasutajatel või teistel isikutel on õigus isikuandmete töötlemist puudutavate probleemide või küsimustega otse meie poole pöörduda.
2.3. Teil on igal ajal õigus esitada oma riigi andmekaitset puudutav kaebus järelevalveasutusele. Siiski tunnustaksime võimalust teie murega enne asutuse poole pöördumist tegeleda, seega võtke meiega esmalt ühendust, kui teil tekib oma isikuandmetega seotud probleem.

3. Teie kohta kogutavad andmed
3.1. Me kogume ja töötleme teie kohta järgmisi isiku- ja muid andmeid:
● Kui teete meie teenuste kasutamiseks klienditundmise toiminguid, kogume teie soovitud teenuste pakkumiseks ja osutamiseks ning regulatiivsete nõuete täitmiseks vajalikke isikuandmeid. Vajadusel nõuame, et esitaksite meile oma täisnime, sünnikuupäeva, isikut tõendava dokumendi numbri, väljaandmise kuupäeva ja koha ning aegumiskuupäeva, perekonnaseisu, ametinimetuse, soo, elukoha aadressi, kodakondsuse, telefoninumbri, e-posti aadressi ja muud isiku tuvastamise andmed. Võime nõuda, et esitaksite meile enda foto koos isikut tõendava dokumendi või muude täiendavate isikuandmetega, kui kasutate meie teenuseid (töökoht, palk ja rahaline seis, sissetulekuallikas, jõukuse allikas jne).
● Turvakaardi ostmisel peate esitama meile sellised andmed nagu oma nimi (eesnimi, perekonnanimi), oma e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress ja muu kontaktteabe teie tellimuse täitmiseks ja turvakaardi saatmiseks.
Mõned riigid võivad kohaldada tollimakse või muid impordimakse ja -kohustisi ning teilt nõutakse meile oma isikut tõendava dokumendi, maksukohustuslase numbri (TIN) ja muu nõutava teabe esitamist.
● Kui kasutate meie teenuseid, näiteks äpis Surf, digivarade ostmiseks, müümiseks, vahetamiseks või ülekandmiseks või turvakaardi tellimiseks, kogume teavet tehingute kohta, aga ka muud tehinguga seotud teavet, nagu saadetud või nõutud summa, ülekantud summa, teie positsioonid fiat- ja digivarades, kauplejateave, sh pangakonto ja maksekaardi andmed.
● Saame koguda teavet teie kasutatava seadme, teie konto kohta, sealhulgas riistvaramudeli, operatsioonisüsteemi ja versiooni ning seadme kordumatute tunnuste kohta.
● Saame logida tehnilist teavet teie teenuste kasutamise kohta, sealhulgas kasutatava brauseri tüüp ja versioon, viimane juurdepääsuaeg, konto loomiseks kasutatud internetiprotokolli (IP) aadress ja uusim juurdepääsuks kasutatud IP-aadress.
● Kui kasutate või küsite meie teenuseid, kogume isikuandmeid, mille esitate meile tehingu või kontoga seotud teiste osalejate kohta.
3.2. Õigusaktidest lähtumiseks jätame endale ka õiguse koguda, osta või muul viisil hankida isikuandmeid kolmandatest isikutest andmete esitajatelt.
3.3. Töötleme ka oma värbamisprotsessis osalejate isikuandmeid käesoleva privaatsuspoliitika erilisas sätestatud ulatuses.
3.4. Võite meile esitada ka muid isikuandmeid oma äranägemisel, mis on seotud esitatud teabega, kuid me palume teil neid meile ilma vajaduseta mitte esitada. Kui võtate meiega ühendust, säilitame selle kirjavahetuse kõik üksikasjad.
3.5. Me ei kogu erikategooriates isikuandmeid teie kohta (see hõlmab üksikasju teie rassi või rahvuse, usuliste või filosoofiliste veendumuste, seksuaalelu, seksuaalse sättumuse, poliitiliste vaadete kohta (v.a PEP / riikliku taustaga isiku klassifikatsioon), teavet teie tervise, geneetiliste ja biomeetriliste andmete kohta).

4. Isikuandmete säilitamine
4.1. Säilitame isikuandmeid tuvastatavas vormingus võimalikult lühikese aja jooksul, mis on vajalik meie juriidiliste või regulatiivsete kohustuste täitmiseks ja ärilistel eesmärkidel (üldiselt kuni 5 aastat pärast suhte lõppemist).
4.2. Võime säilitada isikuandmeid seadusega nõutust pikema aja jooksul, kui see on meie õigustatud ärihuvides ja see ei ole kehtiva õigusega otseselt keelatud (kuni kümme aastat pärast suhte lõppemist). Kui meie leping lõpetatakse, võime astuda samme isikuandmete ja muu teabe varjamiseks, kuid jätame endale õiguse andmeid säilitada ja neile juurdepääsu seni, kuni see on vajalik kohaldatavate seaduste järgimiseks. Jätkame selliste isikuandmete kasutamist ja avaldamist vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.
4.3. Meie teenust kasutades peaksite mõistma, et teie isikuandmeid saab hoida plokiahela platvormil ning seda teavet krüptitud kujul või anonüümsena säilitatakse plokiahelas ilma piiranguteta. Ettevõttel ei ole füüsilist, tehnilist ega juriidilist võimalust plokiahelas sisalduvat teavet kustutada või muuta.
4.4. Et teie tehingu anonüümseks muudetud teavet saab hoida plokiahelas, on kõigil juurdepääs sellele teabele. Ettevõttel ei ole võimalust seda juurdepääsu piirata ega neid andmeid krüptida.

5. Kuidas me teie isikuandmeid kasutame
5.1. Kasutame teie isikuandmeid ainult siis, kui seadus seda lubab ja/või kui te sellega nõustute. Enamasti kasutame teie isikuandmeid järgmistel juhtudel.
● Kui meil on vaja täita lepinguid, mida oleme teiega sõlmimas või sõlminud, nt Turvakaardi tingimused, virtuaalvääringu teenusetingimused jm.
● Kui olete andnud nõusoleku enne töötlemist.
● Kui see on vajalik meie (või kolmanda isiku) õigustatud huvide jaoks ning teie huvid ja põhiõigused ei kaalu neid huve üles.
● Kui me peame täitma meile kehtivaid juriidilisi kohustusi.
5.2. Meie teenust kasutades annate meile nõusoleku saata teile otseturundusreklaame e-posti, Telegrami, Surfi või muu alternatiivse suhtlusvõrgustiku kaudu. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, võttes meiega ühendust.

6. Kolmandad isikud
6.1. Meie teenuse kasutamiseks või kasutamise soovimiseks, sealhulgas teie tehingute töötlemiseks või turvakaartide saatmiseks, võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu finantsasutused, kolmandate isikute teabebürood, andmete kontrollimise teenusepakkujad, transpordi- ja logistikakullerid, laod ja/või teised partnerid teiega sõlmitud lepingu täitmisel või meie juriidiliste või regulatiivsete kohustuste täitmiseks.
6.2. Samuti avaldame teie isikuandmeid teistele kolmandatele isikutele, sealhulgas: reguleerivad asutused ja õiguskaitseasutused, mitteseotud kolmandad isikud maksete töötlemiseks, makseteks, müügiks, andmeanalüüsiks, uuringuteks ja küsitlusteks ja/või kutselistele nõustajatele, nagu maksu- või õigusnõustajad, konsultandid ja raamatupidajad.
6.3. Samuti võime avaldada teie isikuandmeid seotud osapooltele, sealhulgas EverX®ile (EverX Labs) teenuste arendamise, toetamise, turustamise ja muude teenuste eesmärgil.
6.4. Kasutame kolmanda isiku teenust ja meie teenust kasutades annate meile täiendava nõusoleku oma isikuandmete ja klienditundmise kontrollide edastamiseks konkreetsele kolmandale isikule.

7. Rahvusvahelised edastamised
7.1. Oleme Eestis asuv ettevõte. Teie isikuandmeid võidakse töödelda, edastada ja säilitada serverites ja andmebaasides, mis asuvad Eestis, EL-is ja mujal, kus privaatsusseadused ei pruugi olla nii kaitsvad kui teie jurisdiktsioonis.
7.2. Jätame endale õiguse edastada teie isikuandmeid mis tahes osariiki, provintsi, riiki või muusse valitsuse jurisdiktsiooni ja nendest. Teie nõusolek selle privaatsuspoliitikaga, millele järgneb selliste isikuandmete esitamine või kogumine, näitab teie nõusolekut sellise edastamisega. Tagame, et isikuandmete edastamisel kolmandasse riiki või rahvusvahelisse organisatsiooni kohaldatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid, kuid me ei saa seda tagada.
7.3. Meie teenust kasutades või seda kasutada soovides peaksite mõistma, et teie isikuandmeid saab hoida plokiahela detsentraliseeritud platvormidel ja ettevõte ei saa seda jalajälge hallata.

8. Automaatne töötlemine
8.1. Saame teha otsuse teenuse osutamise ja/või turundusteabe saatmise kohta automaatse töötlemise, sealhulgas profiilide koostamise põhjal.
8.2. Profiilianalüüsi käigus hinnatakse või ennustatakse teie finantsolukorda, isiklikke eelistusi või võimalikke käitumismustreid ning neid saab kasutada kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.
8.3. Võite taotleda automatiseeritud töötlemisel põhineva otsuse läbivaatamist, kui te ei nõustu pakkumise või selle aluseks olevate andmetega. Samuti võite taotleda, et teie suhtes ei kohaldataks üksnes automatiseeritud töötlemisel põhinevat otsust, välja arvatud juhul, kui selline otsus on vajalik meievahelise lepingu täitmiseks või kui olete andnud meile selliste otsuste tegemiseks nõusoleku.

9. Teie seaduslikud õigused
9.1. Teatavatel juhtudel on teil andmekaitseseaduste alusel seoses teie isikuandmetega järgmised õigused. Teil on õigus:
● Taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele (üldtuntud kui andmesubjekti juurdepääsutaotlus). See võimaldab teil saada koopia meie valduses olevatest isikuandmetest ja kontrollida, kas me töötleme neid seaduslikult.
● Taotleda meie käes olevate oma isikuandmete parandamist. See võimaldab teil lasta parandada kõik meie valduses olevad mittetäielikud või ebatäpsed andmed, kuigi meil võib tekkida vajadus kontrollida uute andmete õigsust, mida meile esitate.
● Taotleda oma isikuandmete kustutamist. See võimaldab teil paluda meil isikuandmed kustutada või eemaldada, kui meil pole mõjuvat põhjust nende töötlemise jätkamiseks. Samuti on teil õigus paluda meil kustutada või eemaldada oma isikuandmed, kui olete edukalt kasutanud oma õigust esitada vastuväiteid töötlemisele (vt allpool), kui oleme äkki töödelnud teie teavet ilma mõjuva õigusliku aluseta või kui oleme kohustatud kustutama teie isikuandmeid, et järgida kohalikke seadusi.
Arvestage siiski, et me ei pruugi alati teie kustutamistaotlust täita konkreetsetel õiguslikel või tehnilistel põhjustel (vt plokiahela piirangute kohta), millest teavitatakse teid vajaduse korral teie taotluse esitamise ajal.
● Esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui tugineme õigustatud huvile (või kolmanda isiku huvidele) ja teie konkreetses olukorras on midagi, mis paneb teid vastuväiteid esitama töötlemine sellel alusel, kui arvate, et see mõjutab teie põhiõigusi ja -vabadusi.
Samuti on teil õigus esitada vastuväiteid, kui töötleme teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil. Mõnel juhul võime näidata, et meil on teie teabe töötlemiseks kaalukad õiguslikud alused, mis kaaluvad üles teie õigused ja vabadused.
● Taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist. See võimaldab teil paluda meil peatada teie isikuandmete töötlemine järgmistel juhtudel:
(a) kui soovite, et tuvastaksime andmete täpsuse;
(b) kui me kasutame andmeid ilma mõjuva õigusliku aluseta, kuid te ei soovi, et me neid kustutaksime;
(c) kui vajate, et me hoiaksime andmeid, isegi kui me neid enam ei vaja, kuna vajate neid juriidiliste nõuete esitamiseks, käsitlemiseks või kaitsmiseks; või
(d) olete vaidlustanud oma andmete kasutamise, kuid me peame kontrollima, kas meil on nende kasutamiseks ülekaalukas seaduslik alus;
(e) võite igal ajal keelata isikuandmete töötlemise otseturunduse eesmärgil, samuti keelduda reklaamidest ja pakkumistest, andes meile sellest teada.
● Taotleda oma isikuandmete ülekandmist endale või kolmandale isikule. Esitame teile või teie valitud kolmandale isikule teie isikuandmed struktureeritud, tavaliselt kasutatavas, masinloetavas vormingus. Pange tähele, et see õigus kehtib ainult automatiseeritud teabele, mille kasutamiseks andsite meile algselt nõusoleku või kui kasutasime teavet teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.
● Nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kui tugineme nõusolekule teie isikuandmete töötlemiseks. See ei mõjuta aga nõusoleku tagasivõtmisele eelnenud töötlemise seaduslikkust. Kui võtate oma nõusoleku tagasi, ei pruugi meil olla võimalik teile teatavaid tooteid või teenuseid pakkuda. Sellisel juhul anname teile nõu nõusoleku tagasivõtmise ajal.
9.2. Saate neid õigusi igal ajal kasutada, võttes meiega ühendust.
9.3. Jätame endale õiguse keelduda teie taotlusest kasutada käesolevas jaotises sätestatud õigusi, kui me ei ole teie elukohajärgse jurisdiktsiooni seaduste alusel juriidiliselt kohustatud selliseid õigusi tagama.
9.4. Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (e-posti aadress: info@aki.ee; telefon: +372 5620 2341 või +372 627 4135; aadress: Tatari 39, Tallinn 10134), kui arvate, et teie isikuandmete töötlemine rikub teie seadusest tulenevaid õigusi ja huve.

10. Küpsised
10.1. Me ei jälgi veebisaidi teiepoolset kasutamist. Me ei kogu veebisaidil analüütilisi andmeid. Me ei salvesta ega loe veebisaidil küpsiseid.
10.2. Kui näete veebisaidil küpsiseid, peate need kustutama ja oma brauserit värskendama.
10.3. Enamik brausereid võimaldab küpsiste seadistusi muuta ja küpsiseid kustutada. Need seadistused leiate tavaliselt oma brauseri menüüst "Suvandite" või "Eelistuste" all. Nende seadistuste mõistmiseks võivad abiks olla järgmised lingid. Vastasel juhul peaksite lisateabe saamiseks kasutama oma brauseris suvandit "Abi".
Küpsiste seadistused Chrome'is
Küpsiste seadistused Safaris ja iOS-is
Küpsiste seadistused Internet Exploreris
Küpsiste seadistused Microsoft Edge'is
Küpsiste seaded Firefoxis

© Kõik õigused kaitstud. Wallet Solutions OÜ
Tegevusluba FVT000037 Rahapesu andmebüroo
Privaatsuspoliitika